Zoeken op trefwoord of art.nr.
Zoeken op merk
Zelfzorgmiddelen van
VSM
A.Vogel     Rubimed
Wala
Weleda

VOORWAARDEN

Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

Toepasselijkheid 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten terzake van koop, levering en bruikleen van producten en diensten van en door de Hahnemann apotheek.

Leveringsvoorwaarden

NB. Op alle plaatsen waar sprake is van een“product” dient verder ook een “dienst” gelezen te worden.

   2. Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van de patiënt/cliënt door de Hahnemann apotheek is besteld, is de patiënt/cliënt verplicht het product af te nemen, tenzij een product niet beantwoordt aan de overeenkomst.
   3. Indien een product door de Hahnemann apotheek apart voor de patiënt /cliënt op basis van een recept wordt bereid, is de patiënt/cliënt verplicht het product af te nemen, tenzij het product niet beantwoordt aan de overeenkomst.
   4. Indien een product door de apotheek in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom verschuldigd gelijk aan de apotheek verkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terug betaald indien een product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan de apotheek wordt teruggegeven.
   5. Indien de patiënt/cliënt het niet eens is met de levering van een product dan bestaat de mogelijkheid om binnen 14 dagen dit terug te sturen en te laten crediteren, echter onder voorbehoud dat dit vooraf in overleg met de Hahnemann apotheek is vastgesteld en dat de mogelijkheid is geboden voor een correctie.
   6. Alleen in het geval de Hahnemann apotheek een fout heeft gemaakt of het product niet voldoet aan zijn specificaties zal bij creditering naast de terugbetaling van de geleverde producten ook de standaard order- cq verzendkosten worden terugbetaald, bij alle overige retourzendingen blijven de order- cq verzendkosten en retourkosten voor rekening van de patiënt/cliënt.

Betalingsvoorwaarden

   7. In de regel zullen alle betalingen via het systeem van incasso machtiging door de apotheek binnen 7-14 dagen geïnd worden. Indien via een factuur gewerkt wordt geldt, onverminderd artikel 8, dat de patiënt/cliënt aan de  Hahnemann apotheek met een in Nederland wettig betaalmiddel betaalt, zonder enige inhouding, vergelijking of korting, uiterlijk 2 weken na de factuurdatum. Bij de webshop wordt alleen gewerkt met het Ideal betalingssysteem.
   8. Voor zover de Hahnemann apotheek zich ter incasso van zijn vordering rechtstreeks wendt tot de zorgverzekeraar behoudt de apotheek het recht om van de patiënt/cliënt betaling te verlangen voorzover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van het geleverde overgaat. Betaling door de patiënt/cliënt dient alsdan te geschieden binnen 2 weken nadat de apotheek een betalingsverzoek heeft gedaan.
   9. Bij overschrijding van enige betalingstermijn zal de apotheek eerst een aanmaning versturen. Bij een tweede of derde betalingsherinnering is de apotheek gemachtigd iedere keer €5 als kosten in rekening te brengen. Als vervolgens binnen 60 dagen, gerekend vanaf de oorspronkelijke factuurdatum, geen betaling heeft plaatsgevonden is de apotheek zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de buitenrechtelijke incassokosten conform het tarief van de Nederlands Orde van Advocaten, met een minimum van €100,- alsmede de wettelijke rente vanaf de vervaldatum in rekening te brengen. Een en ander onverminderd de aanspraak van de apotheek op de vergoeding van alle eventueel ter incassering gemaakte gerechtelijke kosten.
  10. Alle schriftelijke en mondelinge opdrachten worden als bindend beschouwd. Van mondelinge opdrachten wordt een notitie gemaakt die als bewijs geldt en onder schriftelijke opdrachten wordt verstaan een e-mail, een fax of het originele recept of een kopie daarvan.
  11. Behoudens tegenbewijs strekken de apotheekdeclaraties en daarbij behorende administratieve gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de betalingsplichtige gehouden is tot betaling over te gaan.

Toepasselijk recht en geschillen

  12. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlands rechter. Nederlands recht is van toepassing.

13. Geen van onze medewerkers is bevoegd om financiele verplichtingen of contracten aan te gaan met uitzondering van de directie en de eigenaar. Alle bestaande afspraken en contracten of overeenkomsten zijn altijd ondertekend door of de directie of de eigenaar. Indien dit niet het geval is, is er geen sprake van enige vorm van overeenkomst. Dit is met name van toepassing bij ongevraagd opgestuurde faxen of mails waar bij ondertekening via de kleine lettertjes langdurige afspraken worden opgedrongen. iedere afspraak of contract is ten alle tijde volgens de wettelijke regelingen binnen een maand opzegbaar. Dit is vanaf het begin van publicatie van onze voorwaarden van toepassing.

Mijn winkelmandje
Uw winkelmandje is leeg.


PostNL

Nieuws en informatie

Ruil en retourregeling.
Wanneer kunnen artikelen worden teruggestuurd of geruild? [meer]

U heeft een recept gekregen en wat nu?
U bent bij uw arts, homeopaat of therapeut geweest en heeft een recept meegekregen.
Helaas is het niet mogelijk om recepten via deze webwinkel aan te bieden maar er zijn natuurlijk wel andere mogelijkheden. [meer]

Ruim 65.000 artikelen!
Via deze webwinkel kunnen wij u ruim 65.000 artikelen aanbieden die u anders bij de drogist of reformwinkel zou kopen. [meer]